English    Español    Deutsch    Polski    Português    繁體中文    简体中文    한국어    ไทย    Tiếng Việt

I. Mở Đầu

i. Giới Thiệu.

A. Trang này bao gồm tất cả mọi quy luật và quy định của Hội Quốc Tế Saimoe 2009, gọi là International Saimoe League (theo đây sẽ được viết tắt thành ISML) 2009, bao gồm nhưng mà không giới hạn cho những thủ tục và hinh phạt.

B. Trang này đã được thay đổi cuối cùng ngày 1 tháng 1 năm 2009, bản dịch F.

ii. Điểm Chú Ý Về Việc Giải Thích Của Quy Luật.

A. Tất cả mọi quyết định sẻ dựa vào trang này và sẽ dược giải thích theo toàn thể cán bộ của ISML.

B. Tất cả mọi quy luật có thể được thay đổi qua sự thận trọng của người quản lý ISML.

II. Điều Kiện Tiên Quyết

i. Nhu Cầu Của Thí Sinh.

A. Định nghĩa của thí sinh là một nhân vật của bất cứ anime của Nhật Bản nào.

B. Những thí sinh có thể được vào ISML với điều kiện là:

1. Thí sinh ấy phải tiêu biểu cho một anime.

2. Thí sinh ấy phải tiêu biểu cho một anime không phải cho tuổi 18 hoặc hơn.

a. Những thí sinh tiêu biểu cho anime có nội dung khiêu dâm sẽ không được tham dự ISML.

b. Nếu thí sinh tiêu biểu cho nhiều anime, thí sinh ấy phải tiêu biểu cho một anime không phải cho tuổi 18 hoặc hơn.

3. Sẽ không có sự hạn chế nào về ngày phát thanh hoặc thời gian truyền hình của anime. Anime trong bộ, OVA, hoặc film sẽ dược chấp nhận nếu toàn thể cán bộ của ISML có thể xác nhận dược sự hiện có của anime ấy.

C. Tất cả mọi thí sinh sẽ bị điều tra.

1. Nếu thí sinh đề cử là không phải một nhân vật phụ nữ, vậy thì thí sinh ấy sẽ không dược tham dự ISML.

2. Nếu thí sinh đề cử không có tên hay cách nhận biết toàn thể, vậy thì thí sinh ấy sẽ không dược tham dự ISML.

3. Nếu thí sinh đề cử không có đủ thời gian truyền hình trong anime thí sinh ấy tiêu biểu cho, vậy thì thí sinh ấy sẽ không dược tham dự ISML.

4. Nếu thí sinh đề cử không có đủ tài liệu khi xem xét, vậy thì thí sinh ấy sẽ không dược tham dự ISML.

5. Tất cả mọi quy luật đối với sự tra sẽ được định đoạt theo toàn thể cán bộ của ISML.

ii. Tiêu Chuẩn Gia Nhập Của Thí Sinh.

A. Vì hạn chế tài nguyên của cuộc đấu round-robin (mỗi thí sinh sẽ đua tranh vớ tất cả những thí sinh khác), chỉ có 64 thí sinh sẽ tham dự ISML mỗi năm cho đến khi một sơ đồ tăng thêm hay giảm sút số thí sinh được khởi đầu.

B. ISML 2009 sẽ có tối đa 48 nhân vật tự động có đủ điều kiện.

1. Những thí sinh phải qua được sự điều tra để mà thành nhân vật tự động có đủ điều kiện hoặc nhân vật tự động nhận vào, nhất định ở tiết đoạn II, tiết đoạn phụ i.

2. Nếu thí sinh hoàn thành được một trong những nhu cầu sau đây, thí sinh ấy sẽ là nhân vật tự động nhận vào.

a. Những thí sinh ở trong danh sách của ISML 2008 số 16 tối đa.

b. Những thí sinh đã thắng được một chuỗi hạt (Necklace) ở trong ISML của năm vừa rồi và được điểm tương đương với thắng 32 lần trừ một điểm.

c. Những thí sinh đã thắng hay hoà ở trong Triều Tiên Moe Nhất 2008, vòng của 16, cũng gọi là vòng 7.

d. Những thí sinh đã thắng hay hoà ở trong Cuộc Thi Anime Saimoe của Nhật Bản 2008, trận cuối cùng của nhóm.

e. Những thí sinh đã thắng hay hoà ở trong Triều Tiên Super Moe Nhất 2008, vòng 5 (vòng của 16 nhân vật thắng) hoặc vòng 7 (vòng Repechage cuối cùng).

f. Những thí sinh đã thắng được điểm tối thiểu tương đương với thắng 32 lần trừ một điểm ở trong cuộc đấu round-robin của ISML năm vừa rồi, nếu thí sinh ấy đã chưa hoàn thành được một trong những năm nhu cầu trước.

3. Nếu tổng số nhân vật tự động nhận vào nhiều hơn 48, vậy thì toàn thể cán bộ của ISML sẽ sử dụng sự giai cấp ưu tiên ở trên để xếp hàng những thí sinh cho đến khi định đoạt được 48 nhân vật tự động có đủ điều kiện.

C. Một giai đoạn mở đầu, xác định bằng tiết đoạn II, tiết đoạn phụ i và ii, sẽ được thực hành để cho định đoạt những thí sinh còn lại. Định nghĩa của số nhân vật đề cử là 64 trừ cho số nhân vật tự động có đủ điều kiện.

III. Thủ Tục Hội

i. Hệ Thống Đề Cử.

A. Hệ thống đề cử của ISML sử dụng một hệ thống trọng lượng. Những người bầu cử sẽ đề cử căn cứ vào sức lực của mỗi đề cử.

1. Những người bầu cử không được đề cử một thí sinh đã có đủ điều kiện để tham dự hội nhất định ở tiết đoạn II, tiết đoạn phụ ii, phần B.

2. Những người bầu cử có thể đề cử cho đến tám thí sinh, chỉ định cho mỗi thí sinh một trong những định giá theo ý muốn: mười (10), tám (8), sáu (6), năm (5), bốn (4), ba (3), hai (2), một (1). Mỗi số định giá chỉ được sử dụng một lần.

3. Nếu những người bầu cử đề cử ít hơn tám thí sinh, những số định giá không sử dụng sẽ bị thiệt. Những số định giá không sử dụng không được phân phối lại cho những thí sinh khác.

B. Mỗi người bầu cử chỉ được đề cử một lần duy nhất.

1. Người bầu cử có thể thay đổi đề cử của mình bằng cách liên lạc với một trong những thể cán bộ của ISML bằng e-mail, trong đó cung cấp địa chỉ IP của người bầu cử và các sửa đổi của đề cử.

2. Nếu nhiều đề cử giống nhau, nếu không phải chính xác, trong một phạm vi gần của địa chỉ IP, vậy thì nguyên bộ của địa chỉ IP ấy và (những) người bầu cử ấy sẽ bị ngăn cấm bầu cử trong ISML với sự thận trọng của toàn thể cán bộ của ISML.

ii. Thủ Tục Giai Đoạn Mở Đầu.

A. Trên sự kết thúc của giai đoạn đề cử, tất cả số điểm sẽ được kiểm, và tất cả thí sinh đề cử sẽ trải qua sự điều tra. Sau khi tất cả số điểm đã được kiểm, những 48 thí sinh qua được sự điều tra và có điểm tối đa sẽ vào giai đoạn mở đầu. Nếu có hoà tại thứ 48, một trận thi đấu phá hoà sẽ cử hành để xác định những 48 thí sinh đủ tư cách để vào giai đoạn mở đầu.

B. Những thí sinh sẽ sau đó được chia vào trong bốn nhóm bằng phẳng. Bắt đầu với ngày thứ hai thứ ba (third Monday) của tháng giêng và tiếp tục theo đó mỗi ngày thứ năm và ngày thứ hai (khi cần thiết), bầu cử cho mỗi nhóm sẽ tiếp diễn cho 24 tiếng đồng hồ. Trên sự kết thúc của một buổi bầu cử, những thí sinh với số phiếu nhiều nhất sẽ nhận vào giai đoạn round-robin, giải thích ở tiết đoạn III, tiết đoạn phụ iii. Những thí sinh còn lại sẽ được chia vào nhóm mới bằng công thức thống kê xác định theo toàn thể cán bộ của ISML và quá trình này sẽ lặp lại cho đến khi 64 thí sinh được vào giai đoạn round-robin.

1. Mỗi người bầu cử chỉ được bầu một lần mỗi nhóm trong mỗi kỳ thi, và chỉ cho một thí sinh trong mỗi nhóm.

a. Người bầu cử có thể thay đổi phiếu bầu của mình bằng cách liên lạc với một trong những thể cán bộ của ISML bằng e-mail, trong đó cung cấp địa chỉ IP của người bầu cử và các sửa đổi của phiếu bầu.

b. Nếu nhiều phiếu bầu giống nhau, nếu không phải chính xác, trong một phạm vi gần của địa chỉ IP, vậy thì nguyên bộ của địa chỉ IP ấy và (những) người bầu cử ấy sẽ bị ngăn cấm bầu cử trong ISML với sự thận trọng của toàn thể cán bộ của ISML.

2. Nếu ít hơn bốn chỗ vào còn lại, toàn thể cán bộ của ISML dự trữ quyền lợi xác định số của nhóm và số của thí xinh trong một nhóm trong giai đoạn mở đầu cuối cùng.

iii. Thủ Tục Giai Đoạn Round-Robin.

A. Định nghĩa của một trận là một hệ thống bầu cử HTML giữa hai thí sinh và một quyền lựa chọn không bỏ phiếu.

B. Những thí sinh đã được tự động nhận vào qua điều kiện giải thích ở tiết đoạn II, tiết đoạn phụ ii, phần B, hai là qua hệ thống đề cử giai đoạn mở đầu giải thích ở tiết đoạn III, tiết đoạn phụ ii sẽ tham dự trong giai đoạn round-robin gồm có 63 vòng.

C. Mỗi thí sinh sẽ đối phó với những 63 thí sinh khác trong một trận một-đấu-với-một điều chỉnh mỗi vòng. Mỗi thí sinh sẽ đối phó một lần với tất cả những thí sinh khác.

1. Những trận điều chỉnh sẽ kéo dài không ít hơn 24 tiếng đồng hồ. Nếu hiện có vấn đề kỹ thuật, những trận điều chỉnh có thể nhận được sự kéo dài thời gian theo ý của toàn thể cán bộ của ISML.

2. Những trận điều chỉnh sẽ được phân xử đơn độc theo số phiếu nhận được của những người bầu cử. Những số phiếu nhận được sẽ được bảo lưu trong một cơ sở dữ liệu để cho sử dụng trong sự phá hoà.

3. Nếu một thí sinh có nhiều số phiếu hơn thí sinh đối phó, thí sinh ấy sẽ được một lần thắng và thí sinh đối phó ấy sẽ được một lần thua.

4. Nếu cả hai thí sinh có số phiếu bằng nhau, vậy thì kết quả sẽ là hoà, và một sự cố gắng để cho quyết định nhân vật thắng sẽ là bằng trận quá giờ.

a. Trận quá giờ chỉ được tổ chức sau khi một trận điều chỉnh với kết quả là hoà.

b. Số phiếu của trận quá giờ sẽ không được ghi vào trong cơ sở dữ liệu vị trí.

c. Trên sự kết thúc của một trận quá giờ, thí sinh nào có nhiều số phiếu hơn sẽ được một lần thắng quá giờ. Thí sinh có ít số phiếu hơn sẽ được một lần thua quá giờ. Nếu cả hai thí sinh có số phiếu bằng nhau làn thứ nhì, vậy thì kết quả cuối cùng sẽ là hoà với không sự cố gắng khác để xác định nhân vật thắng.

D. Một hệ thống vị trí sẽ xếp những thí sinh theo biểu diễn và kết quả. Hệ thống vị trí ấy sẽ được định nghĩa theo vài Cách Phá Hoà.

1. Sự ưu tiên đầu tien trong hệ thống vị trí là Cách Phá Hoà 0, định đoạt bằng hội số của mỗi thí sinh. Định nghĩa của hội số là theo sau đây:

a. Một kết quả thắng đưa đến ba (3) điểm.

b. Một kết quả thua đưa đến không (0) điểm.

c. Một kết quả thắng quá giờ đưa đến hai (2) điểm.

d. Một kết quả thua quá giờ đưa đến một (1) điểm.

e. Một kết quả hoà đưa đến một phẩy năm (1,5) điểm. (gọi là 1.5 điểm)

2. Cách Phá Hoà 1 được định đoạt bằng bao nhiêu lần thắng của thí sinh.

3. Cách Phá Hoà 2 được định đoạt bằng bao nhiêu lần thắng quá giờ của thí sinh.

4. Cách Phá Hoà 3, cũng gọi là cuộc thi đấu Head-to-Head, được định đoạt bằng nhân vật thắng của hai thí sinh với trùng lập Cách Phá Hoà 0, 1, và 2.

5. Công thức sau đây, cũng gọi là công thức sức mạnh của bản liệt kê, sẽ được sử dụng cho hai Cách Phá Hoà tiếp sau.

a. Định nghĩa của công thức sức mạnh của bản liệt kê là tổng số thắng nhân với tổng số thắng giờ đưa, tổng số hoà, va tổng số thua. Giá trị của đáp số sẽ được gọi là "sức mạnh của bản liệt kê."

b. Cách Phá Hoà 4, cũng gọi là sức mạnh của bản liệt kê cho địch thủ thất bại, được định đoạt bằng tổng số sức mạnh của bản liệt kê của những địch thủ thí sinh đánh bại dứt khoát. Một "địch thủ đươc đánh bại dứt khoát" là một địch thủ đươc đánh bại không cần qua trận quá giờ.

c. Cách Phá Hoà 5, cũng gọi là sức mạnh của bản liệt kê cho tất cả địch thủ, được định đoạt bằng tổng số sức mạnh của bản liệt kê của tất cả những địch thủ của thí sinh.

6. Cách Phá Hoà 6, cũng gọi là số phiếu chênh lệch, được định đoạt bằng tổng số phiếu nhận được cho thí sinh trừ đi tổng số phiếu chống lại thí sinh.

7. Cách Phá Hoà 7 được định đoạt bằng tổng số phiếu cua thí sinh.

8. Cách Phá Hoà 8 sẽ được xác định bằng toàn thể cán bộ của ISML.

E. Giai đoạn round-robin sẽ được chia vào bảy kỳ với chín vòng trong một kỳ (Period). Thêm vào hệ thống vị trí luỹ tích, một hệ thống vị trí mỗi kỳ sẽ được thực thế cho mỗi của bảy kỳ. Trên sự kết thúc của mỗi kỳ, thí sinh nào ở vị trí tối đa theo hệ thống vị trí mỗi kỳ sẽ nhận được một chuỗi hạt và được tuyên bố nhân vật thắng của kỳ ấy.

F. Trong những nhày một cuộc thi đấu điều chỉnh xảy ra, lá phiếu sẽ bao gồm 32 trận. Mỗi thí sinh sẽ được đặt vào một trận. Chỉ có một "Submit" (Đệ Trình) button sẽ hiện diện trên lá phiếu.

1. Tất cả những người bầu cử phải đánh dấu một quyết định giữa thí sinh A, thí sinh B, hoặc không bầu (abstain) cho tất cả mọi trận trước khi đệ trình lá phiếu dùng nút "Submit." Một khi lá phiếu đã được đệ trình, người bầu cử sẽ không có năng lực thay đổi quyết định.

a. Lá phiếu đã được đệ trình sẽ bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày, và những quyết định của người bầu cử.

b. Nếu người bầu cử nào mướn yêu cầu thay đổi quyết địn trên lá phiếu, người bầu cử ấy phải gởi e-mail bao gồm địa chỉ IP, thời gian, ngày, và đề nghị thay đổi của những trận nào đến [email protected].

2. Tất cả những người bầu cử phải bầu cho một thí sinh trong tối thiểu một số trận, được bổ nhiệm sau đây.

a. Nếu lá phiếu có 32 trận, mỗi người bầu cử phải bầu cho tối thiểu tám thí sinh. Nói cách khác, mỗi người bầu cử có thể không bầu trong tối đa 24 trận.

b. Cho những lá phiếu khác, mỗi người bầu cử phải bầu cho tối thiểu một thí sinh.

3. Những người bầu cử chỉ được quyền bầu cử một lần trên một địa chỉ IP. Những người bầu cử chỉ được quyền sử dụng một địa chỉ IP để bầu cử. Nếu không tuân theo điều này, địa chỉ IP sẽ bị theo dõi hoặc cấm chỉ cho một thời gian tạm thời hoặc vĩnh cửu từ ISML theo sự thận trọng của toàn thể cán bộ của ISML.

a. Nếu một người bầu cử sử dụng cách thay đổi địa chỉ IP (proxy) để cho bầu cử được nhiều hơn một lần, người bầu cử ấy sẽ được cấm chỉ từ ISML và những lá phiếu của người bầu cử ấy sẽ được lấy ra.

b. Nếu một người bầu cử ngắt và nối lại với sở cung cấp phục vụ Internet (Internet Service Provider) để đạt được một địa chỉ IP mới sử dụng cho bầu cử một lần nữa, vậy thì phạm vi gần của địa chỉ IP ấy sẽ bị theo dõi. Nhiều lần xúc phạm sẽ dẫn đến cấm chỉ tạm thời theo sự thận trọng của toàn thể cán bộ của ISML.

iv. Thủ Tục Giai Đoạn Sau Mùa.

A. Sau khi giai đoạn round-robin chấm dứt, 16 thí sinh ở vị trí cao nhất theo hệ thống vị trí luỹ tích, giải thích ở tiết đoạn III, tiết đoạn phụ iii, sẽ tham gia vào vòng sau mùa, điều sẽ xảy ra trong vòng bốn đến năm tuần sau khi cuộc thi đấu cuối cùng của giai đoạn round-robin.

1. Tất cả trận xảy ra trong vòng sau mùa sẽ theo những quy định giải thích ở tiết đoạn III, tiết đoạn phụ iii, phần C, với một sửa đổi ở phần III.iii.C.4.c sẽ được nói rõ sau đây.

2. Trên sự kết thúc của một trận quá giờ, nếu như một trận quá giờ có xảy ra, nếu cả hai thí sinh có số phiếu bằng nhau, vậy thì thí sinh nào đã thắng trong giai đoạn round-robin giữa hai thí sinh ấy sẽ cũng thắng trong vòng sau mùa. Nếu kết quả của trận giữa hai thí sinh ấy trong giai đoạn round-robin là hoà, vậy thì thí sinh nào ở vị trí cao hơn trong giai đoạn round-robin theo hệ thống vị trí giải thích ở tiết đoạn III, tiết đoạn phụ iii, phần D sẽ được tuyên bố là thí sinh thắng.

B. Những 16 thí sinh sẽ ban đầu tham dự vào cuộc đấu loại hai lần. Cuộc đấu loại hai lần gồm có cuộc đấu loại thắng và cuộc đấu loại thua.

1. Tất cả 16 thí sinh ấy sẽ được xếp theo hệ thống vị trí giải thích ở tiết đoạn III, tiết đoạn phụ iii, phần D.

2. Trong vòng mở đầu của giai đoạn sau mùa, những thí sinh sẽ đối được với nhau theo thứ tự sau đây: 1 vs. 16, 8 vs. 9, 5 vs. 12, 4 vs 13, 6 vs. 11, 3 vs. 14, 7 vs. 10, 2 vs. 15.

3. Những thí sinh rồi thì sẽ tiến hành qua nhóm thắng và nhóm thua.

a. Những thí sinh thắng vòng mở đầu sẽ được đặt vào cuộc đấu loại thắng và sẽ tiến hành sau đó đến khi thí sinh ấy thua một trận. Những thí sinh thua một trận ở trong cuộc đấu loại thắng sẽ được đặt vào cuộc đấu loại thua. Thí sinh cuối cùng còn lại ở trong cuộc đấu loại thắng sẽ là thí sinh vô địch của cuộc đấu loại thắng.

b. Những thí sinh thua vòng mở đầu sẽ được đặt vào cuộc đấu loại thua và sẽ tiến hành sau đó đến khi thí sinh ấy thua một trận. Những thí sinh thua một trận ở trong cuộc đấu loại thua sẽ bị loại trừ từ cuộc đấu loại hai lần. Thí sinh cuối cùng còn lại ở trong cuộc đấu loại thua sẽ là thí sinh vô địch của cuộc đấu loại thua.

c. Thí sinh vô địch của cuộc đấu loại thắng và thí sinh vô địch của cuộc đấu loại thua sẽ tham dự vào trận chung kết. Nếu thí sinh vô địch của cuộc đấu loại thua thua một trận, thí sinh ấy sẽ bị loại trừ từ cuộc đấu loại hai lần. Nếu thí sinh vô địch của cuộc đấu loại thắng thua một trận, vậy thì trận chung kết sẽ được tổ chức một lần nữa, và thí sinh thua của trận chung kết đấu lại này sẽ bị loại trừ từ cuộc đấu loại hai lần.

4. Trên sự kết thúc của giai đoạn sau mùa, khi chỉ có một thí sinh còn lại ở trong cuộc đấu loại hai lần, vậy thì thí sinh ấy sẽ được tuyên bố là vô địch của ISML 2009.

C. Hệ thống vị trí cuối cùng của giai đoạn sau mùa sẽ được định đoạt qua sự tiến triển của những thí sinh suốt cuộc đấu loại hai lần.

1. Thí sinh được tuyên bố là vô địch của ISML 2009 sẽ được vị trí đầu tiên cuối cùng.

2. Thí sinh bị loại trong trận chung kết sẽ được vị trí thứ nhì cuối cùng.

3. Thí sinh bị loại trong vòng thứ sáu của cuộc đấu loại thua sẽ được vị trí thứ ba cuối cùng.

4. Thí sinh bị loại trong vòng thứ năm của cuộc đấu loại thua sẽ được vị trí thứ tư cuối cùng.

5. Hai thí sinh bị loại trong vòng thứ tư của cuộc đấu loại thua sẽ đối phó với nhau cho vị trí thứ năm. Thí sinh thắng trận này sẽ được vị trí thứ năm cuối cùng, và thí sinh thua sẽ được vị trí thứ sáu cuối cùng.

6. Hai thí sinh bị loại trong vòng thứ ba của cuộc đấu loại thua sẽ đối phó với nhau cho vị trí thứ bảy. Thí sinh thắng trận này sẽ được vị trí thứ bảy cuối cùng, và thí sinh thua sẽ được vị trí thứ tám cuối cùng.

7. Bốn thí sinh bị loại trong vòng thứ thì của cuộc đấu loại thua sẽ tham dự trong một cuộc đấu loại trực tiếp, xếp theo hạng của sự lựa chọn hạt giống.

a. Thí sinh xếp hạng cao nhất và thí sinh xếp hạng thấp nhất sẽ đối phó với nhau trong trận thứ nhất. Cả hai thí sinh còn lại đối phó với nhau trong trận thứ nhì.

b. Hai vô địch của trận thứ nhất và trận thứ nhì sẽ đối phó với nhau cho vị trí thứ chín và hai thí sinh thua của trận thứ nhất và trận thứ nhì sẽ đối phó với nhau cho vị trí thứ mười một.

c. Thí sinh vô địch của trận tranh vị trí thứ chín sẽ được vị trí thứ chín cuối cùng. Thí sinh thua của trận tranh vị trí thứ chín sẽ được vị trí thứ mười cuối cùng.

d. Thí sinh vô địch của trận tranh vị trí thứ mười một sẽ được vị trí thứ mười một cuối cùng. Thí sinh thua của trận tranh vị trí thứ mười một sẽ được vị trí thứ mười hai cuối cùng.

8. Bốn thí sinh bị loại trong vòng thứ nhất của cuộc đấu loại thua sẽ tham dự trong một cuộc đấu loại trực tiếp, xếp theo hạng của sự lựa chọn hạt giống.

a. Thí sinh xếp hạng cao nhất và thí sinh xếp hạng thấp nhất sẽ đối phó với nhau trong trận thứ nhất. Cả hai thí sinh còn lại đối phó với nhau trong trận thứ nhì.

b. Hai vô địch của trận thứ nhất và trận thứ nhì sẽ đối phó với nhau cho vị trí thứ mười ba và hai thí sinh thua của trận thứ nhất và trận thứ nhì sẽ đối phó với nhau cho vị trí thứ mười lăm.

c. Thí sinh vô địch của trận tranh vị trí thứ mười ba sẽ được vị trí thứ mười ba cuối cùng. Thí sinh thua của trận tranh vị trí thứ mười ba sẽ được vị trí thứ mười bốn cuối cùng.

d. Thí sinh vô địch của trận tranh vị trí thứ mười lăm sẽ được vị trí thứ mười lăm cuối cùng. Thí sinh thua của trận tranh vị trí thứ mười lăm sẽ được vị trí thứ mười sáu cuối cùng.

D. Tất cả quy luật ở tiết đoạn III, tiết đoạn phụ iii, phần F sẽ được ứng dụng trong giai đoạn sau mùa.

IV. Chính Sách Pháp Luật

i. Quyền Không Nhận.

A. Hội Quốc Tế Saimoe 2009 (ISML 2009) là một tổ chức không lấy lợi và vì thế tuyệt không có mưu cầu cho lợi tức trọng yếu. Tất cả bầu cử là được miễn phí. Có thể xảy ra những tình thế khi ISML đề nghị những người bầu cử hoặc những người tham dự biếu tiền tệ cho những mục đích kỹ thuật và hoạt động, nhưng quyết định và số lượng biếu sẽ thuộc về sự thận trọng của những người bầu cử và những người tham dự. Những quyết định này ISML sẽ không bắt buộc bằng cách nào.

B. Sự chính xác của tất cả tài liệu hình dạng, bao gồm nhưng mà không giới hạn cho những tiểu sử, lịch sử Saimoe, và bản quyền, không được bảo đảm hoàn toàn chính xác. Vì thế, ISML, toàn thể cán bộ của ISML, và những chủ nhân của ISML, không có khả năng bị tội lỗi theo pháp luật vì sử dụng hoặc sử dụng sai tài liệu ở tên miền www.internationalsaimoe.com.

C. Tên của những thí sinh cũng như tên của anime những thí sinh tiêu biểu cho tuyệt nhiên không thuộc quyền sở hữu của ISML. Tất cả bản quyền thuộc về những chủ nhân theo sau.

1. Tên của những anime sau là thuộc quyền của công ty Kyoto Animation, Ltd.

a. CLANNAD

b. Suzumiya Haruhi no Yūutsu (Nỗi U Sầu Của Suzumiya Haruhi)

c. Kanon

d. Lucky☆Star (Ngôi Sao May Mắn)

e. Full Metal Panic!

2. Tên của những anime sau là thuộc quyền của đoàn thể Shaft.

a. Negima?!

b. Hidamari Sketch

c. Sayonara Zetsubō Sensei

3. Tên của những anime sau là thuộc quyền của công ty Studio Deen, Ltd.

a. Higurashi no Naku Koro ni

b. Fate/stay night

4. Tên của những anime sau là thuộc quyền của đoàn thể Nomad.

a. Rozen Maiden

b. sola

5. Tên của những anime sau là thuộc quyền của đoàn thể Oriental Light and Magic.

a. Utawarerumono

b. ToHeart2

6. Tên của những anime sau là thuộc quyền của MADHOUSE, Ltd.

a. Strawberry Panic

b. Cardcaptor Sakura (Thủ Lĩnh Thẻ Bài)

7. Tên của những anime sau là thuộc quyền của công ty J.C.Staff, Ltd.

a. Shakugan no Shana

b. Zero no Tsukaima

8. Tên của anime Hayate no Gotoku! (Chàng Quản Gia) là thuộc quyền của SynergySP, Ltd.

9. Tên của anime Mahō Shōjo Lyrical Nanoha là thuộc quyền của công ty Seven Arcs.

10. Tên của anime ARIA the Animation là thuộc quyền của Hal Film Maker.

11. Tên của anime BAMBOO BLADE là thuộc quyền của đoàn thể Anime International Company.

12. Tên của anime Code Geass: Hangyaku no Lelouch (Code Geass: Cuộc khởi nghĩa của Lelouch) là thuộc quyền của đoàn thể SUNRISE.

13. Tên của anime Kamichu! là thuộc quyền của đoàn thể Aniplex.

14. Tên của anime Minami-ke là thuộc quyền của đoàn thể Doumu và đoàn thể Asread.

15. Tên của anime School Rumble là thuộc quyền của Studio Comet.

16. Tên của anime Ōkami to Kōshinryō là thuộc quyền của công ty Imagin, Ltd.

17. Tên của anime Tsubasa Chronicle (TSUBASA - RESERVoire) là thuộc quyền của đoàn thể BEE TRAIN Production.

18. Tên của anime To Love-Ru là thuộc quyền của đoàn thể Xebec.

D. Sự kiểm phiếu theo sau mỗi trận sẽ được hướng dẫn đều đặn bằng toàn thể cán bộ của ISML. Toàn thể cán bộ của ISML sẽ tuyệt không bày tỏ thiên vị trong thời gian kiểm phiếu. Tất cả kết quả là không chính thức cho đến 24 tiếng đồng hồ sau khi sự kết thúc của một trận. Trong thời gian đó, kết quả có thể được chống án, và trong trường hợp đó, toàn thể cán bộ của ISML sẽ kiểm phiếu lại và điều chỉnh những sai lầm (nếu có). Tất cả đơn chống án phải bao gồm tranh luận gởi qua e-mail đến [email protected]. Sau khi một kết quả đã làm chính thức, toàn thể cán bộ của ISML sẽ không có khả năng bị tội lỗi theo pháp luật cho những sự điều chỉnh có thể xảy ra của kết quả cuối cùng.

E. Toàn thể cán bộ của ISML sẽ cố gắng bắt tôn trọng phận F của tiết đoạn III, tiết đoạn phụ iii bằng mọi biện pháp có thể, nhưng có thể xuất hiện tình thế nếu không tất cả những lá phiếu vi phạm phần F sẽ được nhận thấy bằng toàn thể cán bộ của ISML hoặc nếu những người bầu cử đã bị cấm chỉ khám phá ra được cách để bầu cử. Toàn thể cán bộ của ISML sẽ cố gắng giảm những sự cố này.

F. Tất cả các trận sẽ xảy ra ở 0000 GMT vào một ngày xác định, nhưng thời gian và ngày này có thể thay đổi. Toàn thể cán bộ của ISML dự trữ quyền thay đổi thời gian và ngày cho mỗi và tất cả mọi trận. Tất cả sự thay đổi sẽ được tuyên bố trước khi thời gian đề xuất của trận ảnh hưởng đến.

G. Chủ định của Hội Quốc Tế Saimoe là một sự cố gắng để trình diễn một hệ thống công bằng cho những trận để cho tất cả những thí sinh có cơ hội đua tranh với những thí sinh khác. Sự công bằng và sự ngang hàng của toàn thể liệt kê là bảo đảm, nhưng sự công bằng và sự ngang hàng của mỗi kỳ thì bảo đảm được. Toàn thể cán bộ của ISML bảo đảm sự lương thiện, trung thực, và cố gắng tốt nhất để cho chuẩn bị một cuộc thi bằng phẳng cho tất cả thí sinh không thiên vị, thành kiến, hoặc phân biệt. Vì thế, toàn thể cán bộ của ISML sẽ không có thể bị tội lỗi theo pháp luật bởi vì một thí sinh có liệt kê của kỳ không cân bằng.