English    Español    Deutsch    Polski    Português    繁體中文    简体中文    한국어    ไทย    Tiếng Việt

I. คำชี้แจง

i. เบื้องต้น

A. ข้อมูลในหน้านี้ประกอบด้วยกฎกติกาทั้งหมดในการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติ 2009

B. ข้อมูลในหน้านี้อัปเดตครั้งล่าสุดเมื่อ 1 มกราคม พ.ศ. 2552 รุ่น F

ii. คำชี้เจงเกี่ยวกับกติกาการแข่งขัน

A. กติกาต่างๆ จะได้รับการแปลโดยทีมงานจัดการแข่งขันเท่านั้น

B. กติกาต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามมติของทีมงานจัดการแข่งขัน

II. เงื่อนไขของผู้เข้าแข่งขัน

i. คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

A. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นตัวละครหญิงที่ปรากฏในอะนิเมะ ทีวีซีรีส์ โอวีเอ หรือโอเอวี ของประเทศญี่ปุ่น

B. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันในนามของอะนิเมะเรื่องหนึ่ง

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแข่งขันในนามของอะนิเมะที่ไม่ถูกจัดระดับเป็น 18+

a. ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถแข่งขันในนามของอะนิเมะที่มีภาพหรือเนื้อหาโป๊เปลือย หรืออะนิเมะเฮ็นไตโดยเด็ดขาด

b. หากผู้เข้าแข่งขันปรากฏตัวในอะนิเมะมากกว่าหนึ่งเรื่อง อะนิเมะเรื่องที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องไม่ใช่อะนิเมะที่ถูกจัดระดับเป็น 18+

3. ไม่มีข้อจำกัดเรื่องความยาวหรือระยะเวลาที่อะนิเมะเรื่องนั้นออกฉาย

C. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปนี้

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นตัวละครเพศหญิงหรือมีคุณสมบัติเหมือนกับเพศหญิง

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีชื่อ หรือมีสิ่งใดๆ ที่สามารถบ่งชี้ถึงตัวตนได้

3. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีระยะเวลาการปรากฏตัวในอะนิเมะนานพอสมควร

4. จะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าแข่งขันมากพอสมควร

5. ทีมงานจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตัดสินผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ii. การกำหนดสิทธิผู้เข้าแข่งขัน

A. ในแต่ละปี จะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 64 คน

B. ผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ จะมีทั้งหมดไม่เกิน 48 คน ตามเงื่อนไขดังนี้

1. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องผ่านเงื่อนไขในหัวข้อ II หัวข้อย่อย i

2. ผู้เข้าแข่งขันที่จะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ จะต้องผ่านการแข่งขันอื่นๆ มาก่อน ดังนี้

a. ผู้ที่ได้อันดับ 1 ถึง 16 ในการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติปีก่อนหน้า

b. ผู้ที่ได้รับสร้อยในการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติปีก่อนหน้า และได้คะแนนอย่างน้อยเท่ากับคะแนนจากการชนะ 32 ครั้ง ลบ 1 คะแนน

c. ผู้ที่ชนะหรือเสมอในการแข่งขันรอบ 16 คนสุดท้ายของเบสต์โมเอะทัวร์นาเมนต์ (ของประเทศเกาหลี) ปีก่อนหน้า

d. ผู้ที่ชนะหรือเสมอในการแข่งขันรอบชิงแชมป์สายของอะนิเมะไซโมเอะทัวร์นาเมนต์ (ของประเทศญี่ปุ่น) ปีก่อนหน้า

e. ผู้ที่ชนะหรือเสมอในการแข่งขันรอบ 5 หรือรอบ 7 ของซูเปอร์โมเอะทัวร์นาเมนต์ (ของประเทศเกาหลี) ปีก่อนหน้า

f. ผู้ที่ได้คะแนนอย่างน้อยเท่ากับจากการชนะ 32 ครั้ง ลบ 1 คะแนนในการแข่งขันไซโมเอะนานาชาติปีก่อนหน้า

3. หากจำนวนผู้ที่ได้สิทธิดังกล่าวมีมากกว่า 48 คน จะพิจารณาเรียงตามลำดับทีละข้อ

C. สำหรับผู้เข้าแข่งขันในส่วนที่เหลือ จะทำการคัดเลือกจากรอบคัดเลือกตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ III หัวข้อย่อย i และ ii

III. กติกาการแข่งขัน

i. การเสนอชื่อ

A. การเสนอชื่อจะใช้ระบบถ่วงน้ำหนัก ดังนี้

1. ตัวละครที่เสนอชื่อจะต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้สิทธิไปแล้ว

2. แต่ละคนสามารถเสนอชื่อตัวละครได้ 8 ตัว โดยจะแต่ละตัวมีคะแนนเป็น 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ไล่ลงมาตามลำดับ

3. ถ้าผู้เสนอชื่อเสนอตัวละครน้อยกว่า 8 ตัว คะแนนที่เหลือจะถือว่าหายไป ไม่สามารถนำมาเพิ่มให้ตัวละครตัวอื่นได้

B. แต่ละคนสามารถเสนอชื่อตัวละครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

1. หากคุณมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนการเสนอชื่อตัวละคร ให้ติดต่อกับทีมงานจัดการแข่งขันทางอีเมล พร้อมบอกไอพีแอดเดรสที่คุณใช้ในการเสนอชื่อ

2. หากมีการเสนอชื่อหลายครั้งจากไอพีแอดเดรสที่ใกล้เคียงกัน ทีมงานจัดการแข่งขันอาจพิจารณาการแบนไอพีแอดเดรสในช่วงดังกล่าว

ii. รอบคัดเลือก

A. ผู้ที่ได้คะแนนจากการเสนอชื่อสูงสุด 48 อันดับแรก จะได้เข้าแข่งขันในรอบคัดเลือก หากอันดับที่ 48 มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะมีการแข่งขันนัดตัดสินเพื่อหาผู้ที่ได้อันดับที่ 48

B. ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นในวันจันทร์ที่สามของเดือนมกราคม และแข่งต่อเนื่องไปทุกวันพฤหัสบดีและวันจันทร์ ในการแข่งขันแต่ละครั้ง จะมีเวลาให้โหวต 24 ชั่วโมง ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบ ส่วนตัวละครที่เหลือจะทำการแข่งขันต่อไปด้วยกติกาเดียวกันไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้ผู้เข้ารอบครบตามจำนวนที่ต้องการ

1. คุณสามารถโหวตได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งไอพีแอดเดรส และโหวตได้กลุ่มละ 1 คน ต่อครั้ง

a. หากคุณมีความจำเป็นต้องจะเปลี่ยนการโหวต ให้ติดต่อกับทีมงานจัดการแข่งขันทางอีเมล พร้อมบอกไอพีแอดเดรสที่คุณใช้ในการโหวต

b. หากมีการโหวตหลายครั้งจากไอพีแอดเดรสที่ใกล้เคียงกัน ทีมงานจัดการแข่งขันอาจพิจารณาการแบนไอพีแอดเดรสในช่วงดังกล่าว

2. เมื่อจำนวนผู้มีสิทธิเข้ารอบเหลือน้อยกว่า 4 ที่ ทางทีมงานจะทำการแบ่งกลุ่มใหม่ โดยเปลี่ยนจำนวนกลุ่มของตัวละครให้เหมาะสม

iii. รอบพบกันหมด

A. การแข่งขันรอบพบกันหมดในแต่ละนัด จะเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขันสองคน

B. ผู้เข้ารอบตามเงื่อนไขในหัวข้อ II หัวข้อย่อย ii ข้อ B และในหัวข้อ III หัวข้อย่อย ii จะเข้าร่วมในการแข่งขันแบบพบกันหมด

C. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะได้แข่งขันกับผู้เข้าแข่งขันอื่นทุกคน คนละหนึ่งครั้ง รวมมีการแข่งขันทั้งหมด 63 นัด

1. การแข่งขันแต่ละนัดจะมีเวลาโหวตไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หากมีปัญหาระบบขัดข้อง จะมีการต่อเวลาโหวตให้ครบ 24 ชั่วโมง

2. การตัดสินจะพิจารณาจากจำนวนคะแนนโหวตของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเป็นหลักฐาน

3. ผู้ที่ได้คะแนนโหวตมากกว่าจะเป็นผู้ชนะ และอีกฝ่ายจะเป็นผู้แพ้

4. หากทั้งสองฝ่ายได้คะแนนเท่ากัน จะถือว่าเสมอกัน และจะมีการแข่งขันต่อเวลาระหว่างผู้เข้าแข่งขันคู่นั้นเพื่อหาผู้ชนะ

a. การแข่งขันต่อเวลาจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการเสมอกันในการแข่งขันครั้งแรกเท่านั้น

b. คะแนนโหวตที่ได้ในการแข่งขันต่อเวลาจะไม่นับรวมเป็นคะแนนของผู้เข้าแข่งขัน

c. ผู้ที่ได้คะแนนโหวตหลังจากต่อเวลามากกว่าจะถือว่าชนะหลังจากต่อเวลา ส่วนอีกฝ่ายจะถือว่าแพ้หลังต่อเวลา แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายยังได้คะแนนเท่ากันอยู่อีก จะถือว่าเสมอกัน และจะไม่มีการแข่งขันเพิ่มเติมจากนี้อีก

D. อันดับของผู้เข้าแข่งขันจะพิจารณาเรียงตามลำดับดังนี้

1. การจัดอันดับจะจัดเรียงตามคะแนนรวมของผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งสำหรับการแข่งขันแต่ละนัดจะมีการคิดคะแนนดังนี้

a. ชนะ ได้ 3 คะแนน

b. แพ้ ได้ 0 คะแนน

c. ชนะหลังต่อเวลา ได้ 2 คะแนน

d. แพ้หลังต่อเวลา ได้ 1 คะแนน

e. เสมอหลังต่อเวลา ได้ 1.5 คะแนน

2. หากมีผู้ที่ได้คะแนนเท่ากัน ในขั้นที่ 1 จะพิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชนะ

3. ขั้นที่ 2 จะพิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชนะหลังต่อเวลา

4. ขั้นที่ 3 จะพิจารณาจากผลการแข่งขันในการพบกันเองระหว่างตัวละครที่นำมาพิจารณา

5. ในขั้นที่ 4 และ 5 จะมีการใช้คะแนนความแข็งแกร่งในการพิจารณา

a. คะแนนความแข็งแกร่ง กำหนดโดย จำนวนครั้งที่ชนะคูณดัวย 3 บวกด้วยจำนวนครั้งที่ชนะต่อเวลา เสมอ และแพ้ต่อเวลา ซึ่งจะนำมาใช้ในข้อ 4.5 และ 4.6

b. ขั้นที่ 4 จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนความแข็งแกร่งของผู้ที่แพ้ตัวละครดังกล่าว

c. ขั้นที่ 5 จะพิจารณาจากผลรวมคะแนนความแข่งแกร่งของผู้ที่เคยแข่งขันกับตัวละครดังกล่าว

6. ขั้นที่ 6 จะพิจารณาจากผลรวมของคะแนนโหวตทั้งหมดลบด้วยผลรวมของคะแนนโหวตทั้งหมดของฝ่ายตรงข้าม

7. ขั้นที่ 7 จะพิจารณาจากผลรวมของคะแนนโหวตทั้งหมด

8. หากยังเสมอกันหมดตั้งแต่ขั้นที่ 1 ถึง 7 ทางทีมงานจะเป็นผู้ตัดสิน

E. การแข่งขันรอบพบกันหมดจะแบ่งออกเป็น 7 ช่วง ช่วงละ 9 นัด ผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับหนึ่งของแต่ละช่วงจะได้รับสร้อยคอ

F. การแข่งขันแต่ละนัดจะมีการแข่งขันระหว่างผู้เข้าแข่งขัน 32 คู่

1. ในการแข่งขันของแต่ละคู่ คุณสามารถเลือกโหวตผู้เข้าแข่งขันคนใดคนหนึ่ง หรือเลือกไม่ลงคะแนน เมื่อคุณกดปุ่ม Submit แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการโหวตได้

a. ในการโหวตแต่ละครั้ง ข้อมูลที่จะส่งไปคือไอพีแอดเดรสของคุณ วันที่และเวลาที่โหวต และผลการโหวตของคุณในแต่ละคู่

b. หากคุณมีความจำเป็นต้องจะเปลี่ยนการโหวต ให้ส่งอีเมลมาที่ [email protected] พร้อมบอกไอพีแอดเดรสที่คุณใช้ในการเสนอชื่อ

2. ในการแข่งขันแต่ละครั้ง คุณจะต้องโหวตให้ได้จำนวนคู่อย่างน้อยตามจำนวนที่กำหนดไว้ มิฉะนั้นผลโหวตของคุณจะถือเป็นโมฆะและไม่นำมาคิดคะแนน

a. สำหรับการแข่งขันที่มีทั้งหมด 32 คู่ คุณจะต้องโหวตอย่างน้อย 8 คู่ นั่นคือคุณสามารถเลือกไม่ลงคะแนนได้อย่างมาก 24 คู่

b. สำหรับการแข่งขันอื่นๆ คุณจะต้องโหวตอย่างน้อย 1 คู่

3. คุณสามารถโหวตได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากฝ่าฝืน คุณจะถูกแบนไม่ให้โหวตได้อีก

a. หากคุณใช้พร็อกซีในการเปลี่ยนไอพีแอดเดรสเพื่อทำการโหวตซ้ำ ผลโหวตของคุณจะถือเป็นโมฆะและคุณจะถูกแบนไม่ให้โหวตได้อีก

b. หากคุณทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่เพื่อเปลี่ยนไอพีแอดเดรสเพื่อทำการโหวตซ้ำ ไอพีแอดเดรสที่ใกล้เคียงกันที่อยู่ในช่วงนั้นจะถูก

iv. รอบน็อกเอาท์

A. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับสูงสุด 16 อันดับแรก ในการแข่งขันรอบพบกันหมด จะได้เข้าแข่งขันในรอบน็อกเอาท์ ซึ่งจะจัดขึ้น 4-5 สัปดาห์หลังจากจบการแข่งขันรอบพบกันหมด

1. กติกาในการแข่งขันรอบน็อกเอาท์แต่ละนัดจะใช้ตามในหัวข้อ III หัวข้อย่อย iii ข้อ C ยกเว้น ข้อ C.4.c

2. หากผู้เข้าแข่งขันได้คะแนนเสมอกันหลังต่อเวลา จะใช้ผลการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันคู่นั้นในรอบพบกันหมดแทน และหากคู่นั้นเสมอกัน จะพิจารณาจากอันดับในรอบพบกันหมดของผู้เข้าแข่งขัน

B. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 16 คนจะทำการแข่งขันดังนี้

1. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 16 คนจะได้รับการจัดอันดับตามที่ระบุไว้ในห้วข้อ III หัวข้อย่อย iii ข้อ D

2. การแข่งขันนัดแรกจะจัดขึ้นตามอันดับดังนี้: 1 พบ 16, 8 พบ 9, 5 พบ 12, 4 พบ 13, 6 พบ 11, 3 พบ 14, 7 พบ 10 และ 2 พบ 15

3. การแข่งขันจะแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ชนะและกลุ่มผู้แพ้

a. ผู้ชนะในการแข่งขันนัดแรกจะได้เข้าสู่กลุ่มผู้ชนะ และจะทำการแข่งขันไปเรื่อยๆ ผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไป ส่วนผู้แพ้จะไปแข่งขันในกลุ่มผู้แพ้ จนกระทั่งเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียว

b. ผู้แพ้ในการแข่งขันนัดแรกจะได้เข้าสู่กลุ่มผู้แพ้ และจะทำการแข่งขันไปเรื่อยๆ ผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไป ส่วนผู้แพ้จะตกรอบ จนกระทั่งเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียงคนเดียว

c. ผู้ชนะในกลุ่มผู้ชนะและผู้ชนะในกลุ่มผู้แพ้จะทำการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศกัน หากผู้ชนะในกลุ่มผู้แพ้เป็นฝ่ายแพ้ จะตกรอบทันที แต่ถ้าหากผู้ชนะในกลุ่มผู้ชนะเป็นฝ่ายแพ้ จะมีการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้แพ้ในการแข่งขันจะตกรอบ

4. ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายที่เหลืออยู่จะได้เป็นผู้ชนะเลิศ

C. อันดับของผู้แข่งขันจะพิจารณาดังนี้

1. ผู้ชนะเลิศจะได้อันดับที่ 1

2. ผู้แพ้ในนัดชิงชนะเลิศจะได้อันดับที่ 2

3. ผู้แพ้ในกลุ่มผู้แพ้ รอบที่ 6 จะได้อันดับที่ 3

4. ผู้แพ้ในกลุ่มผู้แพ้ รอบที่ 5 จะได้อันดับที่ 4

5. ผู้แพ้ในกลุ่มผู้แพ้ รอบที่ 4 ทั้งสองคนจะทำการแข่งขันกัน ผู้ชนะจะได้อันดับที่ 5 ผู้แพ้จะได้อันดับที่ 6

6. ผู้แพ้ในกลุ่มผู้แพ้ รอบที่ 3 ทั้งสองคนจะทำการแข่งขันกัน ผู้ชนะจะได้อันดับที่ 7 ผู้แพ้จะได้อันดับที่ 8

7. ผู้แพ้ในกลุ่มผู้แพ้ รอบที่ 2 ทั้งสี่คนจะทำการแข่งขันกันสองรอบ ดังนี้

a. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับสูงที่สุดในรอบน็อกเอาท์จะแข่งขันกับผู้ที่ได้อันดับต่ำสุด ส่วนผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนจะแข่งขันกัน

b. ผู้ชนะในการแข่งขันทั้งสองนัดจะแข่งขันกัน ผู้ชนะจะได้อันดับที่ 9 ผู้แพ้จะได้อันดับที่ 10

c. ผู้แพ้ในการแข่งขันทั้งสองนัดจะแข่งขันกัน ผู้ชนะจะได้อันดับที่ 11 ผู้แพ้จะได้อันดับที่ 12

8. ผู้แพ้ในกลุ่มผู้แพ้ รอบที่ 1 ทั้งสี่คนจะทำการแข่งขันกันสองรอบ ดังนี้

a. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับสูงที่สุดในรอบน็อกเอาท์จะแข่งขันกับผู้ที่ได้อันดับต่ำสุด ส่วนผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนจะแข่งขันกัน

b. ผู้ชนะในการแข่งขันทั้งสองนัดจะแข่งขันกัน ผู้ชนะจะได้อันดับที่ 13 ผู้แพ้จะได้อันดับที่ 14

c. ผู้แพ้ในการแข่งขันทั้งสองนัดจะแข่งขันกัน ผู้ชนะจะได้อันดับที่ 15 ผู้แพ้จะได้อันดับที่ 16

D. กติกาในหัวข้อ III หัวข้อย่อย iii ข้อ F จะใช้สำหรับการแข่งขันรอบน็อกเอาท์ด้วย

IV. ด้านกฎหมาย

i. ข้อความปฎิเสธความรับผิดชอบ

A. ไซโมเอะนานาชาติเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ในการเข้าร่วมโหวตไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

B. ทางทีมงานไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตัวละครที่ปรากฏในเว็บนี้

C. ลิขสิทธิ์ของตัวละครทั้งหมดที่ปรากฏในการแข่งขันครั้งนี้เป็นของบริษัทผู้ผลิตอะนิเมะเรื่องนั้นๆ ไม่ได้เป็นของไซโมเอะนานาชาติแต่อย่างใด

1. อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Kyoto Animation Co., Ltd. ได้แก่

a. Clannad

b. Suzumiya Haruhi no Yuuutsu

c. Kanon

d. Lucky Star

e. Full Metal Panic

2. อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Shaft, Inc. ได้แก่

a. Negima?!

b. Hidamari Sketch

c. Sayonara Zetsubou Sensei

3. อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Deen Co., Ltd. ได้แก่

a. Higurashi no Naku Koro Ni

b. Fate/Stay Night

4. อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Nomad, Inc. ได้แก่

a. Rozen Maiden

b. Sola

5. อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย Oriental Light และ Magic Incorporated. ได้แก่

a. Utawarerumono

b. ToHeart2

6. อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย MADHOUSE Ltd. ได้แก่

a. Strawberry Panic

b. Cardcaptor Sakura

7. อะนิเมะที่ถือลิขสิทธิ์โดย J.C.Staff Co., Ltd. ได้แก่

a. Shakugan no Shana

b. Zero no Tsukaima

8. อะนิเมะเรื่อง Hayate no Gotoku ถือลิขสิทธิ์โดย SynergySP, Ltd.

9. อะนิเมะเรื่อง Magical Lyrical Girl Nanoha ถือลิขสิทธิ์โดย Seven Arcs Corporation.

10. อะนิเมะเรื่อง ARIA the Animation ถือลิขสิทธิ์โดย Hal Film Maker.

11. อะนิเมะเรื่อง Bamboo Blade ถือลิขสิทธิ์โดย Anime International Company Inc.

12. อะนิเมะเรื่อง Code Geass ถือลิขสิทธิ์โดย SUNRISE Inc.

13. อะนิเมะเรื่อง Kamichu! ถือลิขสิทธิ์โดย Aniplex Inc.

14. อะนิเมะเรื่อง Minami-ke ถือลิขสิทธิ์โดย ASREAD Inc.

15. อะนิเมะเรื่อง School Rumble ถือลิขสิทธิ์โดย Studio Comet.

16. อะนิเมะเรื่อง Spice and Wolf ถือลิขสิทธิ์โดย Imagin Co., Ltd.

17. อะนิเมะเรื่อง Tsubasa Reservoir Chronicle ถือลิขสิทธิ์โดย BEE TRAIN Production Inc.

18. อะนิเมะเรื่อง To Love-Ru ถือลิขสิทธิ์โดย Xebec Inc.

D. ผลการโหวตของการแข่งขันแต่ละนัดจะไม่มีการแทรกแซงจากทีมงานโดยเด็ดขาด หากมีข้อร้องเรียนหรือสงสัยเกี่ยวกับผลการแข่งขันนัดใดๆ สามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

E. ทางทีมงานจัดการแข่งขันพยายามที่จะรักษาและบังคับใช้กติกาในหัวข้อ III หัวข้อย่อย iii ข้อ F ให้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้ฝ่าฝืนกติกาโดยการโหวตซ้ำจำนวนหนึ่งที่ทางทีมงานตรวจสอบไม่พบและไม่โดนแบน ซึ่งทางทีมงานจะพยายามให้เกิดกรณีดังกล่าวให้น้อยที่สุด

F. การแข่งขันจะเริ่มต้นในเวลาประมาณ 0.00 น. ตามเวลา GMT อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาหรือวันที่ในการแข่งขันได้

G. วัตถุประสงค์ของไซโมเอะนานาชาติคือเพื่อสร้างการแข่งขันโมเอะที่ระบบการแข่งขันมีความยุติธรรมขึ้น การแข่งขันทั้งหมดในรอบแรกจะมีความเสมอภาคกัน เพราะตัวละครทุกตัวจะแข่งขันแบบพบกันหมด อย่างไรก็ตาม การจัดคู่แข่งขันในแต่ละช่วงของรอบแรกอาจไม่เสมอภาคกันระหว่างตัวละครแต่ละตัว ซึ่งทางไซโมเอะนานาชาติไม่ได้มีเจตนาที่จะลำเอียงแต่อย่างใด และทางไซโมเอะนานาชาติได้พยายามหาวิธีที่ยุติธรรมที่สุดในจัดคู่แข่งขันในรอบแรกแล้ว